សូមស្វាគមន៍មកកាន់
ការិយាល័យមេធាវី ស៊ិន ​& ផាតនើ

Your Trusted Law Firm in Cambodia

With over 10 years of combined experience, our attorneys have the knowledge and expertise to handle a wide range of legal matters, from civil, criminal and business litigation to real estate. We pride ourselves on our attention to detail, our dedication to our clients, and our track record of success.

ស្ថាបនិកការិយាល័យមេធាវី

លោកមេធាវី ស៊ិន សុពុទ្ធិ

(Managing Partner and Attorney-at-Law)


See Profile

លោក កាំង ផេង

(Managing Partner and Senior Advisor)


See Profile

ប្រភេទសេវាកម្ម

ការដោះស្រាយវិវាទ

 • វិវាទរដ្ឋប្បវេណី
 • វិវាទព្រហ្មទណ្ឌ
 • វិវាទការងារ
 • វិវាទពាណិជ្ជកម្ម
 • ការអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចមជ្ឈត្តករបរទេស
 • ការអនុវត្តដោយបង្ខំនូវសាលក្រម/សាលដីកាតុលាការ
 • ការដាក់ពាក្យសុំដីកាសម្រេចរក្សាការពារ
 • ការដោះស្រាយវិវាទផ្សេងទៀត

ការតាក់តែងកិច្ចសន្យា

 • កិច្ចសន្យាទិញលក់
 • កិច្ចសន្យាជួល
 • កិច្ចសន្យាជួលអចិន្ត្រៃយ៍
 • កិច្ចសន្យាប្រាតិភោគ
 • កិច្ចព្រមព្រៀងវិនិយោគរួម
 • កិច្ចព្រមព្រៀងរក្សាការសម្ងាត់

កម្មសិទ្ធិបញ្ញា

 • ការស្រាវជ្រាវម៉ាក
 • ការចុះបញ្ជីម៉ាក
 • ការអនុវត្តសិទ្ធិពាក់ព័ន្ធនឹងកម្មសិទ្ធិបញ្ញា
 • ការស្នើសុំអាជ្ញាប័ណ្ណ
 • ការផ្ទេរអាជ្ញាប័ណ្ណ

ក្រុមហ៊ុន និងពាណិជ្ជកម្ម

 • ការចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម
 • ការចុះបញ្ជីពន្ធដារ
 • ការរំលាយក្រុមហ៊ុនបញ្ចូលគ្នា
 • ការបិទក្រុមហ៊ុន
 • ការស្រាវជ្រាវស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៃក្រុមហ៊ុន
 • ការចុះបញ្ជីផ្ទេរភាគហ៊ុន
 • ការកែប្រែលក្ខន្តិកៈក្រុមហ៊ុន
 • ការស្នើសុំគំរោងវិនិយោគមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ (គ.ល.គ/QIPs)

អចលនទ្រព្យ

 • ការចុះបញ្ជីអចលនទ្រព្យ
 • ការផ្ទេរកម្មសិទ្ធិលើអចលនទ្រព្យ
 • ការពិគ្រោះយោបល់លើកម្មសិទ្ធិជនបរទេស
 • ការស្នើសុំលិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់
 • ការជួលអចលនទ្រព្យ
 • ការស្នើសុំអាជ្ញាប័ណ្ណអភិវឌ្ឍអចលនទ្រព្យ
 • ការចុះបញ្ជីប្រាតិភោគលើអចលនវត្ថុ
 • ការបង្រួមក្បាលដី និងបំបែកក្បាលដី
 • ការរៀបចំកិច្ចព្រមព្រៀងទិញលក់អចលនវត្ថុ

ការងារ

 • ការរៀបចំកិច្ចសន្យាការងារ
 • ការប្រឹក្សាយោបល់លើច្បាប់ការងារ
 • ការដោះស្រាយវិវាទការងារ
 • ការចុះបញ្ជីបើកសហគ្រាសនៅក្រសួងការងារនិងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ
 • ការស្នើសុំសៀវភៅការងារជនបរទេស
 • ការបណ្តុះបណ្តាលច្បាប់ការងារ

គ្រួសារ

 • ការដាក់ពាក្យសុំ/ពាក្យបណ្តឹងលែងលះ
 •  ការដាក់ពាក្យសុំស្មុំកូន
 • ការដាក់ពាក្យសុំ/ពាក្យបណ្តឹងកាត់កាល់ (ករណីស្មុំកូន)
 • ការរៀបចំមតកសាសន៍ 
 • ការប្រតិបត្តិមតកសាសន៍
 • ការបែងចែកមត៌កនៅតុលាការ
 • ការចុះបញ្ជីទ្រព្យសម្បត្តិផ្អែកតាមសន្តតិកម្ម

ធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ

 • ការរៀបចំតាក់តែងកិច្ចព្រមព្រៀងខ្ចីបរិភោគ
 • ការដាក់ពាក្យសុំចុះបញ្ជីហ៊ីប៉ូតែក
 • ការរៀបចំតាក់តែងកិច្ចព្រមព្រៀងបញ្ញើក្នុងដៃតតិយជន
 • ការរៀបចំកិច្ចព្រមព្រៀងប្រាតិភោគ
 • ការដាក់លិខិតជូនដំណឹងទៅការិយាល័យតម្កល់លិខិតជូនដំណឹង (SETFO)
 • ការធ្វើបុនហិរញ្ញប្បទាន
 • ការអនុវត្តសិទ្ធិលើបំណុល

សេវាកម្មផ្សេងទៀត

 • ការបកប្រែឯកសារគតិយុត្ត
 • ការស្នើសុំធ្វើយថាភូតកម្មលើឯកសារផ្សេងៗ
 • ការបញ្ជាក់លើឯកសារថតចម្លង

ទំនាក់ទំនងការិយាល័យមេធាវី

📞លេខទូរស័ព្ទទាក់ទង

(+855) 12 487973

(+855) 15 747400

អាស័យដ្ឋានអ៊ីម៊ែល
info@sin-partners.com

ទីស្នាក់ការការិយាល័យ

Unit G1601-2, GIA Tower, 16th floor, Sopheak Mongkul Street, Sangkat Tonle Bassac, Khan Chamkarmon, Phnom Penh, Cambodia

ម៉ោងធ្វើការ

ចាប់ពីថ្ងៃចន្ទ ដល់ថ្ងៃសុក្រ, ម៉ោង ៨:០០ ដល់ ១៧:០០